Вівторок, 12.11.2019, 19:09
Вище художнє професійно-технічне училище № 5 м. Вінниці
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
ПосиланняРеклама
Категорії розділу
Заміни [0]
Новини [61]
PRESIDENT.GOV.UA
Новини міської ради:

                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор вищого художнього

професійно-технічного

 училища №5 м. Вінниці

___________          Титаренко В.В.

 

ПРАВИЛА

прийому до вищого художнього професійно-технічного

училища №5 м. Вінниці

на 2019 рік

 

І. Загальна частина

        1.1. Ці Правила прийому  розроблені відповідно до Типових правил прийому до ПТНЗ України, затверджених наказом  Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року № 499 і є обов’язковими для вступників до вищого художнього професійно-технічного училища №5 м. Вінниці (далі – ВХПТУ№5 м. Вінниці).  

       1.2. До  ВХПТУ №5 м. Вінниці приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

ВХПТУ № 5 м. Вінниці не має ліцензії на підготовку іноземних громадян, тому не здійснює підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.

      1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

       Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у ВХПТУ №5 м. Вінниці відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів. 

       Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

      Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

     1.4. Прийом громадян до ВХПТУ №5 м. Вінниці здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник»

на основі повної середньої та базової загальної середньої освіти відповідно до ліцензії  Міністерства освіти і науки України  АЕ № 458629 з урахуванням ліцензованого обсягу і регіонального та/або державного замовлення на 2019-2020 навчальний рік.

     1.5. Прийом громадян до ВХПТУ №5 м. Вінниці на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок коштів на державне та/або регіональне замовлення на підготовку робітничих кадрів згідно чинного законодавства України.
*  Прийом документів за професіями 5312 – виконавець художньо-оформлювальних робіт, 7321- виробник художніх виробів з кераміки, здійснюється згідно індивідуальних договорів на підготовку робітничих кадрів.

     1.6. Прийом громадян до ВХПТУ №5 м. Вінниці понад державне та/або регіональне  замовлення в межах ліцензійного обсягу, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

      2.1. Прийом до ВХПТУ №5 м. Вінниці здійснює приймальна комісія.

      2.2. Очолює приймальну комісію директор ВХПТУ №5 м. Вінниці, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

      2.3. Правила прийому до ВХПТУ №5 м. Вінниці на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, Типових правил, затверджуються директором за погодженням Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, не пізніше 01 грудня поточного року.

       2.4. Приймальна комісія:

      -  організовує прийом заяв та документів;

       - проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

     -  організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

       приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ВХПТУ№5 м. Вінниці, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

  • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

-  вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

      2.5. Правила прийому до  ВХПТУ№5 м. Вінниці доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та (або) інформаційні стенди, офіційний сайт училища vhptu5.vn.ua  і обумовлюють:

    -  перелік професій згідно з отриманою ліцензією визначається п.1.4. правил прийому до ВХПТУ №5 м. Вінниці;

     - вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією визначається п.1.4. правил прийому до ВХПТУ №5 м. Вінниці;

    -  плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями визначається п.1.4. правил прийому до ВХПТУ №5 м. Вінниці;

      - форми та ступеневість навчання визначається п.1.4. правил прийому до ВХПТУ №5 м. Вінниці ;

     -  обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показаннями визначається п.1.4. правил прийому до ВХПТУ №5 м. Вінниці;

       - порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал визначається розділами IV та  V правил прийому до ВХПТУ №5 м. Вінниці;

     - порядок розгляду оскаржень результатів конкурсного відбору визначається п.5.4. правил прийому до ВХПТУ №5 м. Вінниці;

   -   приймальна  комісія в терміни проведення прийому документів працює щоденно ( крім неділі) з 900 до 1700, в інший період за розпорядженням голови;

    -  місця у гуртожитку ВХПТУ №5 м. Вінниці надаються іногороднім та іншим потребуючим учням згідно поданих заяв. В залежності від кількості вільних місць гуртожиток надається в першу чергу учням пільгових категорій, малозабезпеченим та учням 1 курсу;

     -    до проходження конкурсного відбору вступники до ВХПТУ №5 м. Вінниці проходять медичний огляд за місцем проживання та подають медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством ( 086-У в оригіналі).

      2.6. Терміни проведення прийому заяв та документів на навчання  встановлюються з 13. 05. 2019 року по 23. 08. 2019 року. При  проведенні додаткового прийому ( у разі невиконання державного та/або регіонального  замовлення на прийом з окремих професій) терміни прийому заяв та документів можуть бути продовжені.

 

ІІІ. Документи для вступу

      3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ВХПТУ№5 м. Вінниці, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

     - документ про освіту (оригінал);

     - документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за результатами закінчення другого ступеня навчання в іншому училищі другого або третього атестаційного рівня (для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти у ВХПТУ №5 м. Вінниці) (оригінал або його завірену копію);

  • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством ( 086-У в оригіналі );
  • довідку з місця проживання;
  • довідку про склад сім'ї;
  •  довідку про ідентифікаційний код;
  • 8 фотокарток розміром 3 х 4 см;
  • копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності);
  • 2 конверти з марками.

              Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

      3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

ІV. Умови прийому

      4.1. Прийом до ВХПТУ№5 м. Вінниці проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за результатами співбесіди. Конкурсний відбір проводиться шляхом порівняння і аналізу середнього балу успішності із додатків до свідоцтва про базову та атестатів про повну загальну середню  освіту. Абітурієнтам, які мають однаковий конкурсний бал,  перевага надається    тим,  хто має вищий бал з природничо-математичної підготовки, або брав активну участь у громадському житті навчального закладу.

      4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів. Співбесіда проводиться  21-23 серпня 2019 року.

     4.3. Учні ВХПТУ № 5 м. Вінниці  та інших професійно-технічних навчальних закладів, які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти і пройшли  кваліфікаційну атестацію, зараховуються (переводяться) на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору згідно з Положенням про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2000 р. № 225 (z0442-00) та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.07.2000 р. за № 442/4663.

      4.4. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Підготовка робітників високого рівня кваліфікації  у ВХПТУ №5  м. Вінниці здійснюється на базі другого ступеня з наявним освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник" відповідного напряму (спеціальності).

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України "Про професійно-технічну освіту".

                                         

V. Зарахування

      5.1. Зараховуються поза конкурсом:

   -  особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надано таке право;

   -   діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" (зі змінами);

    - діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

   -  особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3;

   -  діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді".

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 -   випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

 -    випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

 - учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

- випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до ВХПТУ №5 м. Вінниці за відповідними професіями;

- особи, які вступають до ВХПТУ №5 м. Вінниці за цільовим направленням;

-  15 осіб в кожну групу будівельного профілю, що подали  першими документи на  відповідну професію;

-   8 осіб в кожну групу художнього  профілю,  що подали  першими документи на відповідну професію.

       5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє  протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані  до зарахування на навчання до професійно-технічного навчального закладу за обраною формою навчання.

       5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

      5.5. Зарахування до професійно-технічного навчального закладу здійснюється наказом  директора  ВХПТУ№5 м. Вінниці.

    5.6. Після конкурсного відбору зарахування до професійно-технічного навчального закладу може супроводжуватись укладанням договору між ВХПТУ№5 м. Вінниці, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

      5.7. Зарахування до ВХПТУ№5 м. Вінниці на навчання здійснюється в межах затвердженого державного та/або регіонального замовлення за рахунок коштів на підготовку робітничих кадрів згідно чинного законодавства України.

VІ. Прикінцеві положення

     6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з училища.

         На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного та/або регіонального замовлення на прийом з окремих професій,  ВХПТУ №5 м. Вінниці  може проводити додатковий прийом.

     6.2. Особам, які не зараховані до ВХПТУ№5 м. Вінниці, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи в день звернення.

     6.3. Матеріали, які засвідчують результати конкурсного відбору, зберігаються протягом одного  року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

    6.4. Контроль за дотриманням правил прийому до ВХПТУ № 5 м. Вінниці здійснюється Департаментом освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації та Міністерством освіти і науки України.

 

Схвалено педагогічною радою ВХПТУ № 5 м. Вінниці

( протокол №8  від 26.11.2018 року).

    Плата за навчання - відсутня.


На правах реклами

Ваш пошук роботи
починається тут.

Допоможи адміністратору
Система Orphus
Форма входу
Пошук
Календар
«  Листопад 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Ми в Facebook
Реклама
Наше опитування
Як Вам наш сайт?
Всього відповідей: 732
Наші фотографії
Статистика
Архів записів
Copyright McWest © 2019Використовуються технології uCoz