Вівторок, 07.07.2020, 14:00
Вище художнє професійно-технічне училище № 5 м. Вінниці
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
ПосиланняРеклама
Категорії розділу
Заміни [0]
Новини [63]
PRESIDENT.GOV.UA
Новини міської ради:

Тема: «Вивчення передового досвіду – шлях до педагогічної майстерності»

Мета: осмислення значення педагогічного досвіду з позиції педагогічної науки, розширення уявлень про організацію діалогічної взаємодії на уроках.

Обладнання: проектор, ноутбук, фрагменти відеофільмів, роздаткові картки.

Перебіг заняття

Вправа «Очікування»

Роздаються невеликі аркуші липкого паперу.

Напишіть, чого саме ви очікуєте від сьогоднішнього заняття.

Кожен презентує свої записи та прикріплює на плакаті із зображенням піщаного годинника.

Вступне слово ведучого:

Видатний педагог К.Д.Ушинський, поставивши питання: «Що таке педагогічний досвід?», Дає на нього таку відповідь: «Більша чи менша кількість фактів виховання, пережитих вихователем. Але, звичайно, якщо ці факти залишаються лише фактами, то вони не дають досвідченості. Вони повинні справити враження на розум вихователя, класифікуватися в ньому за своїми характерними особливостями, узагальнитися, стати думкою, і вже ця думка, а не факт стане правилом виховної діяльності педагога...», і потім він виділяє головну ознаку передового педагогічного досвіду — наявність у ньому певної педагогічної ідеї, «думки», яка і піддягає передачі іншим учителям: «...передається думка, виведена з досвіду, а не сам досвід».

У сучасній педагогічній науці немає однозначного підходу до визначення понять «педагогічний досвід», «передовий досвід», «інноваційний досвід» — це основні види досвіду, дамо їх визначення.

Досвід — це вміння, які формуються в діяльності, це похідна від знань і практики.

Педагогічний досвід — це сукупність знань, умінь і навичок, здобутих педагогом у процесі навчально-виховної роботи.

Педагогічний досвід накопичується у конкретній діяльності педагога під впливом специфіки навчального закладу, стилю діяльності педколективу, особистісних якостей учителя, він формується на основі педагогічних знань, є критерієм істинності науково-методичних рекомендацій, засобом перенесення теоретичних положень у практику. Масовий педагогічний досвід відбиває те, що є в повсякденній практиці.

Передовий педагогічний досвід відображає те, чого можна досягти в навчанні і вихованні і за яких умов. Передовий педагогічний досвід — це висока майстерність учителя і високі педагогічні результати.

Опрацювання теоретичного матеріалу:

Педагогічний досвідце прак­тика діяльності людини та її результат, який виявляє рівень опанування об’єктивними закономірностями (Ю. Бабанський). Це конкретне уявлення про педагогічні факти, цілеспрямоване і вміле використання на практиці знання закономірностей процесу навчання і виховання, а також емпіричне знання і практичне опанування залежно­стей, ще не розкритих педагогічною наукою. Це формулювання не є вичерпним, але воно містить у впорядкованому вигляді найважливіші ознаки поняття, що ви­значається. Передовий педагогічний досвід — загальна ознака педагогічної діяльності. Це поняття настільки широке і багатогранне, що навряд чи можна назвати якийсь вид діяльності педагога, якого воно не стосувалося б. Своєрідність передового дос­віду в педагогіці може бути передана таким визначенням: передовий педагогічний досвід є вищою формою вияву постійно відтворюваної частини практики в галузі педа­гогічної діяльності, яка акумулюється в найефективнішому використанні форм, ме­тодів, прийомів і засобів навчання та виховання, забезпечуючи досягнення максимально можливих навчально-виховних результатів при раціональній витраті часу й зусиль пе­дагогів і школярів (І. Кривонос).

Новаторський педагогічний досвідпедагогічні ідеї, що виходять за межі існую­чих нормативів і сприяють створенню нових педагогічних систем і технологій (А. Цирульников).

Новаторський досвід виростає з передового. Є глибокий діалектичний взаємо­зв’язок між цими двома різновидами педагогічного досвіду. Вони не тотожні, мають відмінності. Новаторський досвід — це складова частина передового педагогічного досвіду, що вирізняється новизною (чи відносною новизною) методики, конфлікт­ністю щодо загальновизнаних уявлень, способом опису, способом поширення і зде­більшого наявністю послідовників, повторенням конкретних знахідок із наближен­ням до результатів, які здобуває новатор.

Стосовно поняття освоєння передового досвіду, то його слід розуміти як сукупність дій учителя, спрямованих на всебічне вивчення змісту досвіду, з’ясування його сутності й вироблення практичних умінь використання нового на рівні творчої трансформації пере­дових ідей в особистий досвід учителя (О. Ярошенко).

  1. До головних критеріїв передового педагогічного досвіду належать: новизна, спрямованість досвіду на оновлення навчально-виховного процесу (відхід від авторитарної системи навчання);
  2. висока результативність і ефективність (зміна ставлення учнів до успішності);
  3. оптимальність у досягненні ефективних результатів щодо формування умінь і навичок учнів (засоби та прийоми, які полегшують, а не обтяжують);
  4. можливість творчого використання досвіду іншими (відсутність запозиченого досвіду).

Завдання для учасників заняття:

1. заповніть таблицю

Назва

Визначення поняття, його характеристика

Педагогічний досвід

 

Передовий педагогічний досвід

 

Новаторський педагогічний досвід

 

2. опрацювати схему (допишіть пропущені складові)

Критерії передового педагогічного досвіду _______

                                                                         ________

                                                                        _________

При проведенні цієї роботи учасників заняття можна поділити на малі групи 4-5 осіб й відмітити ту групу, яка справиться з завданням швидше й якісніше.

Слово ведучої: одним із засобів психологічного відпочинку є прослуховування класичної музики. Давайте поринемо з вами у таємний ліс Ф. Шопена.

(звучить мелодія)

Тепер вашій увазі пропонується наступне завдання. За зразком (подано усім зразок картки передового педагогічного досвіду) опишіть власний педагогічний досвід. (завдання на 10 хвилин). Потім, після завершення вправи,  два-три учасника зачитують свій опис та аналізують якість виконаної роботи.

Картка

передового педагогічного досвіду вчителя НОК № 32 м. Полтави Вовк Люції Михайлівни

Адреса досвіду: м. Полтава, Київський район, середня школа № 32.

 Автор досвіду: Люція Михайлівна Вовк, учитель української мови та літератури. Має вищу педагогічну освіту, працює в 5—11-х класах. Стаж роботи за фахом — 28 років. Учитель-методист, член методичної ради школи, керівник методичного об’єднання  вчителів української мови та літератури школи, член методичної ради районного відділу народної освіти.

Л. М. Вовк — творчий, ініціативний педагог, учитель за покликанням. Головний принцип її педагогічної діяльності: чуйне, доброзичливе і водночас вимогливе ставлення до учнів, довір’я до них.

Тема досвіду роботи: Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках української літератури.

Короткий зміст передового досвіду. Сутність досвіду Л. Вовк — це добре воло­діння усіма формами та методами ведення сучасного уроку української літератури. Розроблена нею система активізації діяльності учнів на уроках передбачає стимулювання пізнавальних інтересів учнів (зв’язок із життям, добір цікавого матеріалу, літературні ігри), емоційне стимулювання пізнавальної активності (забезпечення безпосереднього сприймання літературних творів, створення емоційного фону, активізація відтворювальної уяви), вольове стимулювання пізнавальної активності (проблемні запитання, проблемні завдання, самостійні роботи творчого характеру), прийоми активізації інтелектуальної сфери (прийоми аналізу й синтезу, порівняння, систематизація та узагальнення).

Активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках літератури сприяють: 1) проведення вчителем-майстром Л. Вовк нестандартних уроків (урок-лекція, урок у бібліотеці, урок у музеї, урок—прес-конференція, урок-подорож, урок-залік); 2) використання вчителем форм і методів розвитку творчої самостійності учнів (проблемні ситуації, диспути, семінари, реферати, повідомлення); 3) система творчих робіт учнів, виконуючи які, вони демонструють уміння глибоко розкрити тему, логічно та образно викласти думки, зробити потрібні висновки та узагальнення; 4) лаконічність і точність запитань, переважно проблемного характеру, які потребують свідомих і тривалих розумових зусиль; 5) емоційна чуйність учительки, яка позитивно впливає на настрій у спілкуванні з учнями; 6) навчання учнів на високому рівні труднощів, що підтримує необхідний тонус на уроці.

5. Рівень творчої новизни. Досвід має значну кількість елементів пошукової, творчої діяльності.

6. Рівень наукової обґрунтованості. Передовий педагогічний досвід перебуває на стадії емпіричного обґрунтування.

7. Тривалість функціонування. Понад двадцять років.

8. Характер матеріалів про передовий досвід Л. Вовк. Наслідки досвіду відображені у планах і конспектах уроків, на стенді, у творчих роботах учнів, альбомах. Досвід роботи висвітлено у брошурі «Високий обов’язок учителя» (Полтава, 1985).

9. Результативність і пропаганда досвіду. Передовий педагогічний досвід Л. Вовк неодноразово обговорювався на методичному об’єднанні вчителів української мови та літератури у школі, міському методичному кабінеті. Досвід пропагується па факультеті української філології у Полтавському педінституті.

Підпис автора картки

Підпис викладача

_________

  (дата)

Після представлення авторських карток опису досвіду та їх аналізу викладачам пропонується переглянути короткий відео фрагмент про те, як молодий педагог ділився своїм досвідом на відкритому уроці.

(фрагмент фільму «Урок літератури»)

Рефлексія.

Продовжіть фразу: « Мені було цікаво про себе дізнатися…»

 «Для мене корисним є…»

 

На правах реклами

Ваш пошук роботи
починається тут.

Допоможи адміністратору
Система Orphus
Форма входу
Пошук
Календар
«  Липень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Ми в Facebook
Реклама
Наше опитування
Як Вам наш сайт?
Всього відповідей: 743
Наші фотографії
Статистика
Архів записів
Copyright McWest © 2020Використовуються технології uCoz