Четвер, 02.07.2020, 14:36
Вище художнє професійно-технічне училище № 5 м. Вінниці
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
ПосиланняРеклама
Категорії розділу
Заміни [0]
Новини [64]
PRESIDENT.GOV.UA
Новини міської ради:
Тематичне  оцінювання №1
Держава
Варіант 1

І РІВЕНЬ (4 БАЛИ)
Вкажіть правильну відповідь.
1.     Економічний фактор походження держави і права лежить в основі……………теорії:
а) класової;    в) демографічної;
б) технологічної;    г) патріархальної.


2.     У державах, що виникли за східним шляхом право формується на:
а) приватній власності;    б) морально-релігійних нормах;
в) нормах моралі, традиціях та звичаях.

3.     Сукупність найсуттєвіших ознак, притаманних ряду держав, у різні періоди історії людства — це:
а) шлях виникнення держави і права;
б) теорія походження держави і права;
в) історичний тип держави.

4.     Розробка та прийняття нормативно-правових актів задля забезпечення життєдіяльності осіб та держави — це:
а) функція держави;
б) форма реалізації функцій держави;
в) метод реалізації функцій держави.

5.     Поєднання способу організації і здійснення державної влади, методів її здійснення та форм зворотного зв'язку органів держави із населенням — це форма:
а) держави;                                  в) політичного режиму;
б) правління;    г) територіального устрою.

6.     Активне виборче право — це право:
а) обирати депутатів;
б) бути обраним депутатом.

7.     За порядком прийняття рішень державні органи класифікуються на:
а) одноособові та колегіальні;
б) первинні та похідні;
в) загальної та спеціальної компетенції;
г) органи законодавчої, виконавчої та судової влади.

8.    Політичний режим, який характеризується повним контролем держави над усіма сферами життя суспільства, заснований на методах ідеологічного, фізичного та психічного примусу:
а) деспотія;    в) авторитаризм;
б) тоталітаризм;     г) тиранія.

ІІ РІВЕНЬ (5 БАЛІВ)
Допишіть речення.

9.     Розрізняють такі види виборчих систем:
а)______________________;
б)______________________;
в)______________________.

10.     Ознаками державної влади є:
а)    верховенство;   г)___________;
б)    легітимність;    ґ)____________;
в)    загальність;       д)____________.

11.      Серед необмежених монархій розрізняють:
а) абсолютну;
б) ____________;
в) ___________.

Узагальніть поняття.

12.     Колегіальний виконавчий орган влади, який здійснює керівництво органами виконавчої влади, наділений правом виконавчо-розпорядчої діяльності — це______________.
13.     Особа, яку жодна держава, відповідно до свого законодавства, не вважає своїм громадянином, — це____________.

ІІІ. РІВЕНЬ (3 БАЛИ)
14.    У чому полягає сутність держави, на вашу думку?
Тематичне  оцінювання №2
Історичний розвиток держави і права
Варіант 1

І РІВЕНЬ (4 БАЛИ)
Вкажіть правильну відповідь.
1. За способами впровадження соціальні норми бувають:
а) політичні;                                  б) письмові;                                       в) права.

2. Внутрішня форма права, що має об'єктивний характер побудови, ха-рактеризується єдністю та узгодженістю усіх чинних юридичних норм та їхнім розподілом:
а) галузь права;    в) система права;
б) інститут права;    г) правова система.

3.     Регулятивною функцією права є:
а) орієнтаційна;    б) закріплююча;
в) управлінська.

4.    Комплексною галуззю права є:
а) банківське;    б) кримінальне;
в) цивільне право.

5.     Поведінка суб'єктів, у якій реалізуються їхні суб'єктивні права та юридичні обов'язки:
а) об'єктивний зміст;    в) юридичний факт;
б) суб'єктивний зміст;    г) подія.

6.    Вид систематизації нормативно-правових актів, який полягає в об'єднанні ряду нормативно-правових актів в одному шляхом їх логічного поєднання та редакційної обробки без внесення змін:
а) кодифікація;    б) інкорпорація;
в) консолідація.

7.     За пошкодження майна на виробництві настає відповідальність:
а) цивільна;    б) господарська;
в) матеріальна.

8.     Яка з ознак не є ознакою правопорушення?
а) суспільна небезпека;                    в) суб'єктивна сторона;
б) протиправність;    г) винність.


II РІВЕНЬ (5БАЛІВ)
Допишіть речення.
9.     Структурними елементами норми права є:
а)__________________;
б)__________________;
в)__________________.

10.    Структура правовідносин включає такі елементи:
а) суб'єкти;
б)_________________;
в)_________________;
г)_________________.

11.    За юридичною силою визначають такі види підзаконних актів:
а) загальні;
б)__________________;'
в)_________________;
г)___________________.

Узагальніть поняття.
12.    Мотив, мета, вина,  — це___
______________________

13.    Система загальнообов'язкових, формально-визначених, загальних правил поведінки, що встановлюються, гарантуються і охороняються державою — це:___
___________________________

III РІВЕНЬ (3 БАЛИ)
14.    Наведіть приклади видів підзаконних актів за юридичною силою (всього 4)
Тематичне  оцінювання № 3
Конституційне право. Права, свободи та обов'язки людини і громадянина.
Громадянство України. Іноземці в Україні.

Варіант 1

І РІВЕНЬ (4 БАЛИ)
Вкажіть правильну відповідь.
1.    Контроль за дотриманням Конституції в Україні здійснює:
а) Президент України;                  б) Генеральна прокуратура України;
                       в) Конституційний Суд України.

2.    Ознакою державності АРК є:
а) наявність власної Конституції;
б) наявність ВР Криму;
в) право органів АРК видавати нормативно-правові акти;    
г) правильно все вище викладене.

3.    Продовження дії міжнародного договору — це:
а) ратифікація;                      в) денонсація;
б) пролонгація;                    г) автентичність.

4.    Рішення про припинення громадянства України приймає:    
а) Президент України;
б) Комісія при Президентові України з питань громадянства;
в) спеціально уповноважений центральний орган;
г) Міністерство закордонних справ, посольства;
ґ) правильно все вище викладене.

5.    Громадянство України автоматично втрачається:
а) якщо громадянин України автоматично набув громадянства іншої держави внаслідок одруження;
б) якщо громадянство надано іншою державою автоматично згідно із законодавством тієї країни;
в) якщо громадянин України добровільно набув громадянство іншої
держави;
г) правильно все вище викладене.

6. Право на свободу світогляду і віросповідання передбачає:
а) сповідувати будь-яку релігію;                            в) не сповідувати жодної релігії; б) відправляти релігійні культи;                г) вести релігійну діяльність.

7.     Один із видів об'єднань громадян, які можуть утворюватись і діяти в Україні:
а) міжнаціональні;      б) сільські;          в) місцеві;            г) регіональні.
8.    Призов на строкову військову службу відбувається на підставі:
а) наказу міністра оборони України;
б) Указу Президента України;
в) розпорядження Кабінету Міністрів України;
г) постанови Верховної Ради України.
II     РІВЕНЬ (5 БАЛІВ)
Допишіть речення.
9.    Альтернативна служба достроково припиняється:
а)___________________;
б)___________________;
в)___________________;
г) засудження особи до позбавлення волі;
ґ) порушення вимог законодавства про альтернативну службу.

10.    Політичні партії мають право:
а) вільно провадити свою діяльність в межах законів;
б)__________________;
в)__________________.

11.    Право на освіту в Україні забезпечується:
а)__________________;
б)__________________;
в)__________________.

12. Громадянство України базується на таких принципах:
а)    єдиного громадянства,
б)    запобігання виникненню випадків без громадянства,
в)    рівності перед законом громадян України,
г)_________________;
ґ)_________________;
д)_________________.

13.    Громадська організація — це____________
_____________
III    РІВЕНЬ (3 БАЛИ)
14.    Порівняйте політичну партію і громадську організацію.Тематичне  оцінювання № 4
Конституційне право.
Органи державної влади.
Місцеве самоврядування.
Варіант 1

І РІВЕНЬ (4 БАЛИ)
Вкажіть правильну відповідь.
1.     Яке питання не виноситься на референдум?
а) затвердження Конституції;
б) затвердження бюджету;
в) входження до міжнародних організацій.

2.     Народним депутатом може бути особа, не молодша    років:
а) 18;                б)20;                                 в) 21                          г) 25.

3.     Мають право висунення кандидатів у народні депутати:
а) трудові колективи;
б) громадські організації;
в) особи шляхом самовисунення;
г) політичні партії (блоки);
ґ) правильно все вище викладене.

4.     Якого виду голосування не має у ВРУ?
а) відкритого нефіксованого;
б) фіксованого (поіменного);
в) таємного шляхом подання бюлетенів;
г) відкритого за допомогою рук.

5.     Процес прийняття присяги Президентом України має назву:
а) ратифікації;    б) денонсації;    в) інавгурації.

6.     Питання усунення Президента України у порядку імпічменту ініціюється:
а) 150;                    б)225;                  в) 300;                г) 335 народними депутатами.

7.    КМУ видає:
а) постанови і укази;              в) постанови і розпорядження;
б) укази і розпорядження;               г) укази і постанови.

8.    Обласна рада може висловити недовіру голові адміністрації:
а) 1/2;          б) 2/3;                             B) 3/4 депутатів від її складу.

II     РІВЕНЬ (5БАЛІВ)
Допишіть речення.
9.    В Україні проводяться (вказати види за територією):
а)______________;
б)______________;
в) референдуми.

10.    Припинення повноважень народного депутата відбувається у разі:
а) смерті;
б)_________________;
в)________________;
г)_________________;
ґ)_________________;
д) за власним бажанням;
є) припинення його громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України.

11.    КМУ може утворювати урядові органи державного управління:
а)__________________;
б)__________________;
в)__________________.

12.    До місцевих органів державної виконавчої влади належать:
а)__________________;
б)__________________;
в)__________________.

13.    Законодавча влада — це_______________
_________

III    РІВЕНЬ (3 БАЛИ)
14.    Дайте загальну характеристику виборчій системі органів місцевого самоврядування.


Тематичне оцінювання № 5
Конституційне право.

Судова влада. Правоохоронні органи.
Адвокатура.
Варіант 1

І РІВЕНЬ (4 БАЛИ)
Вкажіть правильну відповідь.
1.    Правосудця в Україні здійснюється:
а) лише судами;
б) судами й уповноваженими органами;
в) судами й органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями в межах їхніх повноважень;
г) правильно все вище викладене.

2.    Кількісний склад Конституційного Суду України становить суддів:
а) 12;                                    б) 16;                в) 14;                    г) 18.

3.    Генеральний прокурор України призначається:
а) Верховною Радою України;                          б) Президентом України;
в) Кабінетом Міністрів України.

4.    Суд присяжних утворюється для розгляду справ:
а) у першій інстанції;    б) у другій інстанції;
в) правильно все вище викладене.

5.    Вперше на посаду судді може бути призначена особа, не молодша років:
а) 22;                          б) 28;    B) 25; .           г) 30 років.

6.    Державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя,
здоров'я, власність, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань:
а) міліція;    в) армія;                      ґ) правильно все вище викладене.
б) прокуратура;          г) СБУ;

7.    Нотаріусом може працювати особа яка пройшла стажування протягом
в державній нотаріальній конторі:
а) 1 місяця;    B) 1 року;
б) 6 місяців;                                 г) 2 років

8.    У виховно-трудових колоніях відбувають покарання неповнолітні з років:
а) 11;    в)12;    ґ) 13;
б) 14;    г) 15;          д) 16.

ІІІ РІВЕНЬ (5 БАЛІВ)
Допишіть речення.
9. У розділі VIII Конституції України закріплено принципи судоустрою в Україні (організація діяльності судів), а саме:
а)    здійснення правосуддя лише судами;
б)    поширення юрисдикції судів на всі правовідносини, що виникають у державі;
в)    недопущення делегування функцій судів іншим органам;
г)    недопущення створення особливих та надзвичайних судів;
ґ) здійснення правосуддя професійними суддями;
д)_______________;
є)_______________;
є)_______________;
ж)_______________.

10.    Основними етапами судового процесу є:
а)_______________;
б)______________;
в) перегляд справи в касаційному порядку
г)________________.

11.    Завданнями Служби безпеки України є:
а)    захист державного суверенітету;
б)    захист законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб;
в) попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організова¬ної злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України;
г)_________________;
ґ)_________________;
д)__________________.
Узагальніть поняття.
12.    Конституційний Суд України — це:____________________
_____________

13.    Апеляція — це_______________________
___________________________

III РІВЕНЬ (3 БАЛИ)
14.    Порівняйте компетенцію (повноваження) державних та приватних
нотаріусів.

Тематичне оцінювання № 6
Соціальний захист

Варіант 1

І РІВЕНЬ (3 БАЛИ)
Вкажіть правильну відповідь.
1.    Молодь — це особи до    років:
а) 18;                                                  б)28;                                           в) 35.

2.    Ветеранам праці надаються такі пільги (викресліть зайве):
а) безоплатний проїзд всіма видами транспорту;
б) безоплатне зубопротезування;
в) звільнення від сплати за землю;
г) правильно все вище викладене.

3.    Учасниками війни є:
а) партизани;
б) репресовані під час війни;
в) підпільники;
г) правильно все вище викладене.

4.    Пенсія у зв'язку із втратою годувальника призначається у розмірі ……. %
пенсії за віком померлого годувальника:
а) 50;    в) 85;
б) 75;    г) 90
5.    Особи, які звільнені з роботи у зв'язку зі скороченням, мають право
виходу на пенсію за    до настання пенсійного віку:
а) 10 місяців;    в) 18 місяців;
б) 12 місяців;    г) 24 місяці.

6.    Особа, яка одночасно має право на декілька пенсій:
а) отримує їх за сукупністю;
б) отримує одну з них за призначенням Пенсійного фонду;
в) має право вибору на одну із них;
г) немає правильної відповіді.

II    РІВЕНЬ (5 БАЛІВ)
Допишіть речення.
7.    Видами соціальної допомоги сім'ям з дітьми є:
а) допомога у зв'язку з вагітністю і пологами;
б)_______________;
в)_______________;
г)_______________;
г)_______________.

8.    Система пенсійного забезпечення складається з таких рівнів:
а)    перший - _____________;
б)    другий - ______________;
в)    третій - _______________.

9.    Ветеранами праці визнаються:
а)__________________;
б)__________________;
в)__________________.

Узагальніть поняття.
10. Соціальне забезпечення — це________
_____________________

11. Малозабезпечена сім'я — це________
______________________

III РІВЕНЬ (4 БАЛИ)
12. Вкажіть та охарактеризуйте вид соціального захисту осіб, які визнані безробітними.


Тематичне оцінювання № 7
Трудове право
Варіант 1

І РІВЕНЬ (4 БАЛИ)
Вкажіть правильну відповідь.
1.    Колективний трудовий договір регламентує:
а) режим роботи;    б) оплату праці робітника;
в) заробітну плату.

2.    Випробувальний строк встановлюється для:
а)    неповнолітніх;    в) при переведенні;
б)    вагітних жінок;    г) при переміщенні.

3. Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника за:
а) 1;    б) 2;    в) 3 тижні.

4.    Не забороняється залучення до роботи у нічний час:
а) вагітних жінок;
б) жінок, які мають дітей віком до 3-х років;
в) осіб, молодших 18 років;
г) пенсіонерів.

5.    Тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути не менше, як ………… години:
а) 36;        б)40;           в)42;                      г)44.

6.    За появу робітника на роботі у стані алкогольного сп'яніння роботодавець має право:
а) звільнити його;    б) винести догану;
в) правильно все вище викладене.

7.    За згодою одного з батьків, з метою підготовки особи для виробничої
праці (освоєння професії), можуть прийматись на роботу особи, які
досягли    років:
а) 14;    б) 15    в) 16.

8.    Індивідуальні трудові спори вирішують:
а) КТС;    б) примирна комісія;
в) трудовий арбітраж.

ІІ РІВЕНЬ(5 БАЛІВ)
Допишіть речення.
9. Серед видів матеріальної відповідальності розрізняють:
а)____________________;
б)____________________;
в)__________________.

10.    Видами часу відпочинку є:
а) перерви протягом робочого дня;
б)_____________________;
в)_____________________;
г)_____________________.
ґ) відпустки.

11.    Соціальне партнерство здійснюється у формах:
а)____________________;
б)____________________;
в)____________________.

12.    Умови трудового договору можуть змінюватись внаслідок:
а)____________________;
б)____________________;
в)_____________________.
г) зміни інших умов трудового договору.

13.    Колективний трудовий спір може бути розв'язаний (вказати ким):
а)____________________;
б)____________________;
в)____________________.

ІІІ РІВЕНЬ(3БАЛИ)
14. Порівняйте порядок накладення дисциплінарних стягнень та матеріальної відповідальності.


На правах реклами

Ваш пошук роботи
починається тут.

Допоможи адміністратору
Система Orphus
Форма входу
Пошук
Календар
«  Липень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Ми в Facebook
Реклама
Наше опитування
Як Вам наш сайт?
Всього відповідей: 743
Наші фотографії
Статистика
Архів записів
Copyright McWest © 2020Використовуються технології uCoz