Неділя, 12.07.2020, 12:33
Вище художнє професійно-технічне училище № 5 м. Вінниці
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
ПосиланняРеклама
Категорії розділу
Заміни [0]
Новини [63]
PRESIDENT.GOV.UA
Новини міської ради:

Методичні основи поурочного планування.


     Усі документи планування можна поділити на дві групи: державні документи і документи, що складаються майстром.
     Державні документи планування:
- навчальний план, що зумовлює кількість годин, відведених на предмет "Виробниче навчання";
- навчальні програми (для занять в майстерні та на виробництві).
     Сьогодні вже зрозуміло, що не можуть навчатися за єдиною програмою учні різних регіонів України і навіть різні райони однієї області. Корективи в програму мають право вносити за рішенням засідання своєї кафедри в кожному училищі.  Програма повинна відповідати соціальним і побутовим умовам її реалізації. При цьому виняткова увага надається професійній спрямованості та вимогам ринку праці.
     Програма повинна чітко визначати рівень засвоєння навчального матеріалу (уміння, навички, уміння вищого порядку) залежно від його значення для майбутньої професії.
     Проектуючи конкретні кроки на цьому шляху, варто відштовхуватися від загальновизнаного сьогодні положення, що навчальний процес - це єдність двох нерозривно зв'язаних між собою основних видів діяльності: навчаючої діяльності майстра та усвідомленої активної навчальної діяльності учнів.
     Навчальні програми постійно вдосконалюються, періодично змінюються.

Найсуттєвішими причинами їх удосконалення є:
– значне поліпшення матеріальної бази, впровадження в навчальний процес досягнень науково-технічного прогресу і передового досвіду;
– піднесення освітнього цензу майстра, рівня підготовленості учнів;
– постановка суспільством нових завдань щодо  професійної підготовки, котрі потребують пошуку нових засобів і форм роботи.

Документи планування, що складаються майстром:
– річні навчальна робоча програма та навчальний план;
– робочий перелік робіт по семестрах;
– тематичний план по семестрах;
– план уроку та конспект на урок .
    Робоча програма виробничого навчання та виробничої практики складається та затверджується комісією відповідної кафедри. В ній зазначаються теми занять в доцільній логічній послідовності виконання технологій. Кожна тема містить короткий зміст навчання учнів.
    На основі робочої програми розробляється навчальний план роботи в майстерні та на виробничій практиці. Навпроти кожної теми вказується  кількість годин необхідних для засвоєння знань, навиків, умінь учнями відповідної групи.
     Кожен майстер виробничого навчання розробляє власний перелік робіт для навчання учнів в майстернях та виробничій практиці на основі робочої програми та плану. Перелік містить такі ж найменування робіт як і в програмі із вказанням кількості годин занять та розподіл їх по семестрах.
    Навчальний план робіт майстра є додатком до переліку робіт. В ньому основні теми занять розбиваються на підтеми та конкретні теми уроків. Відповідно до теми чи підтеми зазначається кількість годин уроків. Навчальний план робіт майстра виробничого навчання і є поурочним плануванням.
    Поурочний план уроків майстра для навчання учнів в майстерні відрізняється від поурочного плану для навчання на виробництві кількістю годин, які заплановані на урок та ступенем самостійності навчання учнів. В майстерні ПТНЗ уроки проводяться по шість годин, а на виробництві по сім. Поурочне планування для занять у виробничій майстерні призначене для навчання учнів відповідним технологічним процесам та наступним виконанням вправ ними для закріплення знань,умінь. Планування уроків для навчання на виробництві передбачає самостійне виконання вправ учням засвоєних технологій для відпрацювання навиків по обраній професії.
     На основі поурочного планування розробляється план уроку виробничого навчання.
    План уроку та конспект уроку - це найконкретніші плани роботи майстра. Вони належать до оперативного планування і завершують систему планування уроків та виконують в ній організаційну функцію. План уроку та конспект - це результат безпосередньої підготовки майстра до уроку. Він розробляється на основі робочого плану (поурочного планування)  для відповідної групи.
     План уроку та конспект до нього містять конкретні завдання, які повинен розв'язати майстер на уроці. При цьому враховується рівень підготовленості всіх  учнів (для забезпечення оптимальних педагогічних дій). Завдання в плані уроку переважно записують по конкретних етапах уроку. Зміст конкретизує навчання з урахуванням досягнень учнів і прогалин у процесі навчання. У конспект послідовно записують вправи, що підлягають вивченню на уроці, теоретичні відомості та домашні завдання. Підкреслюються можливі між предметні зв'язки, за потреби - обґрунтовується доцільність цих вправ на уроці.
    Конспект можна виконувати у вигляді рисунків і схем.
    Проте конспект уроку не є обов'язковим документом для досвідчених майстрів. Його написання є не метою, а засобом її досягнення.

    Вимоги до поурочних планів
1.    Чітко визначені тема, мета.
2.    Поурочний план — логічна схема побудови уроку.
3.    План повинен демонструвати методи, форми, прийоми роботи з групою, спрямовані на досягнення мети.
4.    Чітко вказати форми і методи індивідуальної роботи з сильними і невстигаючими учнями.
5.    Особливу увагу при плануванні треба приділяти самостійній роботі учнів на уроці, самостійному пошуку умінь та навичок.
6.    Повинні бути сформульовані питання, які пропонуються учням на різних етапах роботи на уроці.
7.    Поурочні плани повинні передбачати всі елементи структури обраного типу уроку (урок засвоєння нових знань; урок формувань умінь та навичок; урок засвоєння умінь та навичок; урок узагальнення і систематизації знань; урок перевірки знань, навичок і умінь; комбінований урок).
8.    Поурочні плани повинні бути охайно оформлені. Бажано щоб були поля, а після поурочного плану — вільне місце, де можна робити примітки, зауваження по ходу уроку.

     Методика підготовки майстра виробничого навчання до занять.
    При підготовці до занять майстер використовує ряд плануючої та професійної документації: робочі навчальні програми, навчальні плани, переліки, кваліфікаційні характеристики, матеріли професійного змісту.
    Кваліфікаційна характеристика - це державний документ в якому з формовані основні вимоги до професійно технічних знань та рівню кваліфікації.
     Зміст кваліфікаційної характеристики точне найменування професій, рівень кваліфікації по даній професії, зміст і складність роботи яку повинен виконувати робочий, даного кваліфікаційного розряду, вимоги до професійно-технічних знань, та додаткові вимоги для присвоєння підвищеного розряду.
     Навчальний план державний документ який визначає зміст та загальні ви-моги до навчання.
     Зміст перелік навчальних предметів, кількості годин на кожен предмет в тиждень, рік та на весь період навчання, режим навчальних занять та структури навчального року, час на консультації.
     Програма виробничого навчання - це документ, що визначає зміст професійних знань, навиків та вмінь, способи та методи їх формування. Зміст, етапи, навчальний перелік тем, зразкові об'єкти навчально виробничих робіт, загальні рекомендації по організації, характеру й об'єму робіт які виконуються в період виробничої практики. Призначення для перспективного планування системи уроків майстра виробничого навчання.
     Зведено - тематичний (поурочний) план орієнтовний документ, який визначає сполучення тем виробничого та практичного навчання. Зміст номер та най - менування тем з виробничого навчання та спецтехнології, кількість годин, відведених на тему, період навчання. Призначення для визначення між предметного зв'язку, використовується майстром виробничого навчання.
     В процесі виконання виробничих завдань повинні бути запитання практичного характеру для розвитку мислення, розвитку пізнавальної активності і самостійності, для формування творчого мислення, розвитку пізнавальних інтересів і здібностей, а також для розвитку навиків та вмінь. Уроки мають бути взаємопов'язані, і викладатися в логічній послідовності. Також на  уроках має бути рівномірність навантаження.
     В навчальних планах та програмах визначається зміст та обсяг матеріалів з кожної теми, а НВР встановлюється самостійно майстром ВН під керівництвом старшого майстра.
     Перелік ВНР являється основним плануючим документом з ВН який роз-робляє майстер. Складається перелік на півріччя або на навчальний рік. Під час складання переліку НВР необхідно дотримуватися принципів:
–    послідовність ускладнення (від простого до складного);
–    роботи повинні відповідати програмі;
–    роботи повинні бути різноманітними (за формою розмірами конфігурації матеріалу, прийомам і способу виконання).
     Для всіх робіт, які включені в перелік, використовується технічна документація (креслення, технічні вимоги, інструкційні або інструкційні технічні карти, встановлення норма часу).
     Мета складання НВР - сприяти формувати і виховувати кваліфікованих робітників які відповідають умовам сучасного виробництва і соціального розвитку сус- пільства. Забезпечити постійне засвоєння учнями прийомів та методів робіт.  Привчити учнів цінити фактор часу.
     Визначити початкові дані кожного учня для вірного планування ВН та раціонального використання обладнання.
     Матеріально-технічна підготовка до вивчення теми.
     З метою створення найбільш сприятливих умов для систематичного оволодіння учнями основними професійними навиками та вміннями в ПТНЗ обладнується навчальними майстернями та лабораторіями. Навчальний процес не можливий без належної матеріальної технічної бази. Учні повинні бути забезпеченні всім необхідним: обладнанням, інструментом, пристроями, матеріалом та засобами наочності.
     Розробка плануючої документації.
     Планування навчального процесу забезпечує його якісне, раціональне та  повне виконання навчальних планів та програм. Планування ВН здійснюється на основі положення про формування навчально виробничої діяльності ПТНЗ.
     Основним завданням з виробничого навчання є навчити учнів здійснювати такі дії:
 • планування;
 • підготовка;
 • обслуговування;
 • безпосередні здійснення;
 • самоконтроль.
     Для якісної підготовки кваліфікованих працівників та повного виконання нав- чальних планів, програм і ефективне проведення навчальних занять майстер ВН повинен складати наступні плануючі документи:
 • перелік навчальних виробничих робіт;
 • план уроку;
 • план роботи групи на місяць;
 • графік переміщень учнів по робочим місцям.
     Перелік НВР - це документ який вказує на характеристику та об'єм робіт,     найменування їх, які будуть виконанні учнями з кожної теми програми.
     План уроку - це основний плануючий документ який розробляється для проведення конкретного заняття по темі програми і являється результатом підготовки майстра до занять.
     План роботи групи на місяць - встановлює конкретний зміст ВНЗ на групу,  послідовність та організація їх виконання складається такий план на основі переліку НВР навчального плану та програми.
     Слід зауважити, що стандартних, обов’язкових форм плану уроку не існує. Зміст плану, деталізація застосованих на уроці методів, глибше розкриття мате-ріалу, залежать від характеру передбачуваних робіт, мети їх виконання, досвіду майстра.
     Суттєвими вимогами до плану уроку ВН є чітке визначення його навчальної і виховної мети, правильний вибір типу і структури уроку, методів і прийомів     навчання. В плані доцільно записувати також запитання, які передбачено ставити учням під час опитування і бесіди, відображати методи самоконтролю під час виконання певних операцій, а також зміст домашнього завдання учням.
     Під час виробничого навчання і виробничої практики на підприємствах, коли учні працюють на самостійних об’єктах або в складі бригад робітників, у плані подається перелік робіт, які учні мають освіту протягом навчального процесу, а також складається графік переміщень
навчальних програм по робочих місцях, бригадах і дільницях.
     У графіку переміщення учнів по робочим місцях або робочих бригадах вказуються прізвища учнів, теми програми, найменування робочих місць, дільниць або найменування робіт і тривалість навчання на даному місці.
     Розробка навчально-технічної документації.
     Навчально-технічна документація впливає та має велике значення в процесі виробничого навчання. Крім усних методів інструктування існують також і письмові. Формування професійної майстерності є найважливіша якість кваліфікованого робітника, тому вимагає подальшого удосконалення виробничого навчання. Цьому сприяє широке застосування письмового інструктування.
     Необхідність застосування такої документації обумовлено тим, що з одного боку все більш підвищуються вимоги до підготовки кваліфікованих робітників, а з другого – майстру не вистачає для ефективного керування процесом навчання учнів. Застосування письмового інструктування поширює можливість майстра в керуванні процесом виробничого навчання.
     Навчальна інформація викладена в документації і носить характер чітко вираженої системи. Використана інформація має 2 етапи:
 • виробничо-технологічну, яка визначає що і в якій послідовності виконувати ту або іншу роботу;
 • навчальна – вміщує вказівки, як виконувати.
     Поширює можливість зв’язку теорії з практикою – головний принцип виробничого навчання.
     Види навчально-виробничої документації:
 • інструкційні карти;
 • інструкційно-технологічні карти;
 • технологічні карти;
 • карточки-завдання;
 • учбові алгоритми.
     Інструкційні карти розробляються на трудовий процес, вміщують послідов-ність виконання технологічного процесу та рекомендації як їх виконувати.
     Технологічні карти розробляються на трудовий процес, вміщують послідовність виконання технологічного процесу.          
     Карточки-завдання вміщають завдання по вивченню устрою роботи обладнання.
     Учбові алгоритми вміщують правила виконання робіт в різних ситуаціях.
     Критерії оцінювання.
     При оцінці успішності учнів треба входити з навчально-виховних задач   кожного етапу виробничого навчання. Повнота і якість виконання цих задач визначається на основі критеріїв оцінок, які приведені в інструкції. Основними за-гальними показниками якості засвоєння учнями знань, навиків і вмінь з виробничого навчання являється:
     1. Вірність прийомів в роботі і раціональної організації робочого місця;     
     2. Дотримання технічних вимог та інших якісних показників при використанні навчально-виробничих вимог до роботи;
     3. Виконання встановлених норм часу;
     4. Дотримання правил безпеки праці;
     5. Ступінь самостійності виконання завдання.     
     Виховання кваліфікованих робітників в значній мірі залежить від підготовки майстра до занять.
     Для ефективного проведення та якісної підготовки кваліфікованих робітників, майстер виробничого навчання повинен здійснювати наступну підготовку:
 • перспективну підготовку до навчального уроку та вивчення теми програми;
 • поточну підготовку до конкретного заняття. 
     Підготовка проводиться поетапно і включає:
 • особисту підготовку майстра;
 • підготовку матеріально-технічного оснащення;
 • плануюча підготовка.
     Особиста підготовка:
 • вивчення методичної та технічної літератури, матеріалів по передовому досліду роботи;
 • підготовка до показу трудових прийомів і способів виконання.
     Підготовка матеріально-технічного оснащення:
 • підготовка і перевірка матеріалів та оснащення для проведення уроків;
 • підготовка наочних посібників, навчально-технічної документації, технічних засобів        навчання;
 • перевірка роботи обладнання.
     Плануюча підготовка:
 • аналіз підсумків попередніх занять, уточнення змісту, теми, навчально-виховної мети уроку;
 • визначення структури уроку і час на кожний його елемент;
 • визначення методів і методичних прийомів проведення, вступного інструктажу;
 • визначення змісту самостійних робіт та методів поточного інструктажу;
 • визначення конкретно домашнього завдання.
     Вивчаючи навчальні програми майстер виробничого навчання уважно знайомиться з переліком виключних тем і її змістом, що дає змогу уявити мету вивчаючої учнями теми, встановити зв’язок пройденого матеріалу, якого вивчили  учні з наступною темою. Майстер повинен визначати і підготовити навчальні роботи, обладнання для проведення занять.
     Основним завданням виробничого навчання являється формування в учнів навиків і вмінь продуктивності праці.
     Підготовляючись до уроку майстер аналізує тему, її зміст, поділяє на (підтеми) уроки при вивченні теми підготовлює навчально-матеріальну базу для виконання навчальною групою робіт по даній темі.
     Щоб якісно і повно провести урок виробничого навчання майстер повинен також знати навчальну програму по спецтехнології для того, щоб учні могли використати одержані знання на уроках теоретичного навчання.
     Розподіляючи матеріал по уроках майстер продумує організацію вивчення всієї теми,  підготовлює матеріал, наочні посібники.
     Підготовка до занять є вирішальною стадією підготовчої роботи майстра. Від підготовки майстра залежить результат навчання і виховання учнів.
     Основною наукової організації праці майстра виробничого навчання є насамперед відповідне обладнання його робочого місця.
     Робоче місце майстра виробничого навчання має забезпечити ефективне проведення занять і зниження витрат робочого часу.
     Загальними вимогами до організації робочого місця є:
 • сучасне навчально-технічне оснащення, естетичне оформлення;
 • забезпечення належних умов для ефективного показу трудових прийомів (пристрої, їх розміщення, освітлювання);
 • умови для зручного "огляду” всіх учнів;
 • зручність у розміщенні, зберіганні й використанні всіх матеріалів, обладнання.
     Умовно виділяють обов’язкове і додаткове оснащення робочого місця    майстра.
     До обов’язкового обладнання належать:
 • подіум, на якому розміщено обладнання робочого місця майстра;
 • робочий стіл, стілець, класна дошка;
 • дидактичні засоби і навчально технічна-документація типових навчально-виробничих робіт;
 • пристрої для зберігання інструменту, обладнання, дидактичних матеріалів і ТЗН (шафи, ящики касети, полиці, підставки та інше).
     Додаткове обладнання робочого місця майстра залежить від його досвіду, творчого підходу до справи.
     Кращі майстри виробничого навчання використовують таке додаткове     обладнання для своїх робочих місць:
 • комбінована шафа для зберігання систематизувати дидактичних і технічних засобів навчання;
 • місця для сидіння учнів під час їх колективного інструктування;
 • препараторська;
 • спеціальний стіл для приймання виконаних учнями навчально-виробничих робіт.
     Методика проведення занять.
     Методика виробничого навчання повинна відповідати закономірностям процесу здобуття учнями виробничо-технічних знань, навиків та вмінь і розглянутим принципом формувати в них технологічні інтереси і здібності, виховання правильного відношення до праці, повага до колективу, дисциплінованості, організованості праці.
     Методи навчання в основному поділяються на:
 • словесні;
 • наочні;
 • практичні.
     До словесних методів належать розповідь, пояснення, бесіда. До наочних методів відносять демонстрацію народних об’єктів і наочного приладдя, показ операцій майстром, спостереження учнів. Практичні методи, до яких відносять вправи, розв’язання виробничо-технічних завдань, лабораторно-технічні роботи.
     Розповідь майстра є оповідною формою розкриття нового матеріалу. Розповідь повинна забезпечувати політехнічну спрямованість викладання, вона містить ознаки тих чи інших об’єктів техніки, предметів і знарядь праці, а також їх зміни у ході технологічних процесів. Матеріал викладається так, щоб були зрозуміли основні думки. Під поясненням слід розуміти словесне тлумачення, обґрунтування тих чи інших процесів, принцип дії апаратів, приладів. Пояснення використовують разом з розповіддю і показом.
     Для бесіди характерний діалог між майстром та учнями у форми запитань та відповідей. Колективна бесіда може передувати новій темі, новому змісту навчання, бесіди наприкінці заняття.
     Значну роль у темі курсового проекту відіграють методи, що ґрунтуються на різних типах наочності (демонстрація, спостереження учнів):
 • демонстрація об’єктів і процесів, що вивчаються у натуральному вигляді (роздатковий матеріал, макети, моделі, показ трудових прийомів);
 • демонстрація зображень (плакати, схеми);
 • демонстрація за допомогою інформаційних технічних засобів навчання, у тому числі комп’ютерів.
     Серед практичних методів виробничого навчання найважливішим і поширеним є метод вправ. Це вправи на комп’ютерах, що дає змогу створити реальні умови для формування трудових навичок. Такі вправи потрібні для розвитку певних професійних якостей.
     Методика проведення вступного інструктажу:
     Вступний інструктаж починається з повідомлення нової теми і мети уроку. Потім майстер проводить опитування для перевірки знань учнів за матеріалами попереднього уроку теми з виробничого навчання.
     Викладення нового матеріалу проводиться поєднанням поясненням і показу трудових прийомів. Використовуються інструкційні карти за допомогою яких аналізуються порядок виконання вправ. Майстер наводить типові помилки учнів, показує їх причини і засоби попередження. Окремої уваги потребує пояснення правил безпеки праці. Спочатку майстер показує прийом в тому темпі, у якому його виконують у виробничому процесі, а потім в уповільненому темпі з зупинками на окремих трудових діях.
     Показ супроводжується демонструванням плакатів, схем, виконання операцій на комп’ютері, поясненням і обґрунтовуванням кожної дії.
     Після показу пояснення прийому організовується тренувальні вправи.
     Інструктаж завершується закріпленням і перевіркою засвоєння учнями нав- чального матеріалу. Опитування тут має практичне спрямовування. Учням пропонують, наприклад, відтворити показні прийоми, повторити правила організації праці, провести певні розрахунки, знайти необхідні дані в таблицях.
     Поточне інструктування учнів майстром проводиться переважно індиві-дуально у формі цільових обходів робочих місць учнів.     
     Перший обхід проводиться після вступного інструктажу і розміщення учнів по робочих місцях. Майстер перевіряє чи всі учні приступили до роботи, якщо ні, то що заважає цьому.
     Під час другого ходу майстер з’ясовує правильність організації робочих місць, ступінь засвоєння учнями показаних прийомів, раціональне використання матеріалів, інструментів, дотримання правил техніки безпеки.
     Наступні обходи проводяться під час виконання учнями вправ. Тут увага майстра орієнтується на роботі кожного учня, але особливо на діяльності слабких учнів. Виявивши помилкові дії учнів майстер навідними запитаннями допомагає учневі самому знайти свою помилку і відшукати шляхи її подолання.
     Якщо ж додаткових помилок припускається значна частина учнів групи, майстрові слід провести додатковий колективний інструктаж. Майстер припиняє роботу всіх учнів і проводить додаткові роз’яснення. Допущенні помилки, причини і способи їх усунення аналізуються разом із учнями. При цьому повторно показуються і роз’яснюється недостатньо засвоєнні учнями  прийоми. Підсумкову частину уроку виробничого навчання завершує заключним інструктажем.
     Це активна бесіда, основним зміст якої є аналіз навчальної роботи, проведеної за день. Майстер аналізує, як пройшло заняття, яких навчальних результатів досягла група і окремі учні; відзначає помилки, що має місце, неполадки, порушення трудової і технологічної дисципліни. Під час підведення підсумків уроку учням дається домашнє завдання у вигляді повторення матеріалу з уроку виробничого навчання. Домашнє завдання полягає у виконання самостійної роботи, за змістом уроку.
     Виховна робота майстра в процесі вивчення тами.
     Виховні завдання майстра виробничого навчання доцільно визначити, виходячи з "Положення про майстра виробничого навчання” та Закону      "Про професійну технічну освіту”. Метою освіти, як зазначено в законі є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток талантів, розумових та фізичних здібностей виховання високих моральних якостей.
На правах реклами

Ваш пошук роботи
починається тут.

Допоможи адміністратору
Система Orphus
Форма входу
Пошук
Календар
«  Липень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Ми в Facebook
Реклама
Наше опитування
Як Вам наш сайт?
Всього відповідей: 743
Наші фотографії
Статистика
Архів записів
Copyright McWest © 2020Використовуються технології uCoz